Bel ons: 010-833 01 99

Gratis verzending in Nederland bij bestellingen boven 75 EURO.

Klantenservice

Vragen over bestellingen en levering

Veelgestelde vragen over bestellingen

Bestellingen en verzending

Voor alle vragen neem contact op via: +31(0)108330199 of info@beansandmachines.nl

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL betaald worden.
 2. Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van B&M is bijgeschreven.
 3. Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft. 
 1. De door B&M opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou.
 3. Je bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 4. De levertijd is afhankelijk van de door jou gekozen artikelen. Een deel van ons assortiment is direct uit ons magazijn leverbaar. Echter kan het voorkomen dat artikelen door onvoorziene omstandigheden niet voorradig zijn.
 5. Het kan voorkomen dat B&M een bepaald artikel niet direct kan leveren. Wij brengen je per e-mail hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg daarom dat je bij het aanmaken van je bestelling een juist e-mailadres vermeldt. B&M houdt je bestelling aan en levert zodra één en ander weer voorradig is. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is krijg je ook bericht en komt je bestelling te vervallen.
 6. Indien je een bedrag vooruitbetaald hebt en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt omdat de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn of op basis van het herroepingsrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
 7. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. B&M is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies, schade, kosten voortvloeiend uit een eventueel laattijdige levering. De bestelling wordt door B&M in samenwerking met Postnl of DHL bij u afgeleverd. B&M verstuurt geen bestellingen naar postbusadressen.
 8. Heb je een product op onze site gezien en vind je het toch makkelijker om in onze winkel langs te komen? Dan kan je natuurlijk telefonisch contact opnemen via +31 (0)108330199 om na te vragen of het betreffende product op voorraad is. Je kunt dit product dan maximaal 5 werkdagen reserveren en bij ons op komen halen in Vlaardingen.

Voor het verzendklaar maken en controleren van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van het totaalbedrag van uw bestelling. Voor alle bestellingen boven de 75 euro zijn de verzendkosten gratis. 

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Alle aanbiedingen van B&M zijn vrijblijvend en B&M behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 4. B&M aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft B&M het recht de bestelling te weigeren.
 1. Voor door B&M geleverde producten geldt de wettelijke garantietermijn zoals deze is bepaald door de Europese Unie.
 2. B&M is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Indien B&M om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van B&M of de fabrikant zijn verricht.
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 5. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 6. Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.
 7. De Koper is gehouden B&M te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen B&M zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 8. Het is mogelijk dat B&M op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. B&M is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft B&M in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat B&M gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan B&M kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
Retourvoorwaarden

Ruilen of retourzenden

Voor alle vragen neem contact op via: +31(0)108330199 of info@beansandmachines.nl

U heeft het recht het product binnen 5 werkdagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren. Wij streven er naar om het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 7 werkdagen, maar uiterlijk 30 werkdagen, terug te storten op uw rekening, mits het aan de volgende zaken voldoet:

 • De artikelen moeten ongebruikt zijn.
 • De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
 • Sommige artikelen mogen alleen geretourneerd worden als de verpakking ongeopend is. Denk hierbij aan versproducten zoals koffie e.d..
 • Doe altijd een doos om het retour te zenden artikel om beschadiging daarvan te voorkomen.

Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.

Retouren dienen te allen tijde voor verzending aangemeld te worden op het volgende e-mail adres: info@beansandmachines.nl Bij een retourzending dient het originele aankoopbewijs bijgesloten te worden.
Stuur het product altijd gefrankeerd retour naar het volgende adres: 
Beans & Machines B.V.  Hoogstad 251, 3131KX Vlaardingen.

Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.

 1. Wanneer er na beoordeling van de leverancier of B&M, sprake is van een fabricage- of leveringsfout zullen de verzendkosten door B&M betaald worden. Dit bedrag wordt teruggestort na ontvangst van de artikelen.
 2. B&M biedt u ook de mogelijkheid om uw product aan B&M te retourneren. Retourneren en/of ruilen is alleen mogelijk indien u het originele aankoopbewijs, zoals bijgesloten in de verzending, kunt overhandigen. Voor retourneren zijn de voorwaarden zoals hier boven beschreven van toepassing. Eventuele (reis) kosten gemaakt voor het retourneren zijn te allen tijde voor eigen rekening. Bij retourneren van het artikel ontvangt u meteen het aankoopbedrag terug (exclusief verzendkosten).

U heeft het recht het product binnen 14 dagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren en om te ruilen, mits het aan de volgende zaken voldoet:

 • De artikelen moeten ongebruikt zijn.
 • De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
 • De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden.
 • Sommige artikelen mogen alleen geretourneerd worden als de verpakking ongeopend is. Denk hierbij aan versproducten zoals koffie e.d..
 • Doe altijd een doos om het retour te zenden artikel om beschadiging daarvan te voorkomen.

Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.

Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw product te ruilen. Ruilen is alleen mogelijk indien u het originele aankoopbewijs kunt overhandigen. Zonder het orginele aankoopbewijs kan het product niet retour worden genomen. Voor retourneren zijn de voorwaarden zoals hier boven beschreven van toepassing. Eventuele (reis)kosten gemaakt voor het retourneren zijn te allen tijde voor eigen rekening.

Het kan gebeuren dat u het verkeerde product heeft besteld, omruilen is dan mogelijk. U kunt een mail sturen naar:  info@beansandmachines.nl

Retouren dienen te allen tijde voor verzending aangemeld te worden op het volgende email: info@beansandmachines.nl  Vermeld hierbij het bestelnummer. Bij een retourzending dient het originele aankoopbewijs bijgesloten te worden. Stuur het product altijd (voldoende) gefrankeerd retour naar het volgende adres:
Beans & Machines B.V.  Hoogstad 251, 3131KX Vlaardingen. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.

Indien de producten niet geleverd zijn volgens de oorspronkelijke bestelling, dan zijn de retourkosten voor rekening van B&M. B&M streeft er naar om het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 7 werkdagen, maar uiterlijk 30 werkdagen, terug te storten op uw rekening.

Voor het opnieuw versturen van uw bestelling, zijn echter wel kosten verbonden voor het extra transport. B&M zal deze extra transportkosten in rekening brengen. Het omgeruilde product wordt naar u retour gezonden nadat het bedrag is ontvangen op het rekeningnummer van B&M. 

 1. De consument koper kan binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd versproducten als koffie e.d. Alleen wanneer het product in de verpakking originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeerd, kan er na overleg met B&M, aanspraak worden gemaakt op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, eventuele garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 2.  B&M is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 3. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de consument koper.

Indien de consument koper zijn goederen heeft geretourneerd, dan draagt B&M er zorg voor, dat de terugbetaling binnen 30 dagen geschiedt.

Klik hier voor alle Algemene Voorwaarden.
Gratis verzending

In NL bij bestellingen boven €75.-

30 dagen omruilgarantie

(Niet voor koffiebonen)

Garantie

Fabrieksgarantie

100% Secure Checkout

iDeal / Paypal